免费论文网 首页

惠崇春江晓景拼音版

时间:2018-11-09 10:42 来源:免费论文网

篇一:儿童诗歌(拼音版)

chìlègēběicháoyuèfǔ1、敕勒歌 北朝乐府

chìlèchuānyīnshānxiàtiānshìqiónglúlónggàisìyětiāncāngcāngyěmángmáng敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,fēngchuīcǎodījiànniúyáng风吹草低见牛羊。

yǒngéjiàbīnwáng2、咏 鹅 骆宾王.

éééqǔxiàngxiàngtiāngēbáimáofúlǜshuǐhóngzhǎngbōqīngbō鹅 鹅 鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。 yǒngliǔhèzhīzhāng3、咏 柳 贺知章.

bìyùzhuāngchéngyīshùgāowàntiáochuíxiàlǜsītāobúzhīxìyèshuícáichū碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,èryuèchūnfēngsìjiǎndāo二月春风似剪刀。

dēngguànquèlóuwángzhīhuàn4、登鹳雀楼 王之涣.

báirìyīshānjìnhuánghérùhǎiliúyùqióngqiānlǐmùgèngshàngyìcénglóu白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

chūnxiǎomènghàorán5、春 晓 孟浩然.

chūnmiánbùjuéxiǎochùchùwéntíniǎoyèláifēngyǔshēnghuāluòzhīduōshǎo春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。

chūsāiwángchānglíng6、出 塞 王昌龄.

qínshímíngyuèhànshíguānwànlǐchángzhēngrénwèiháidànshǐlóngchéngfēijiāngzài秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,bújiāohúmǎdùyīnshān不教胡马度阴山。

lùcháiwángwéi7、鹿 柴 王维.

kōngshānbújiàéndànwéényǔxiǎngfǎnyǐngrùshēnlínfùzhàoqīngtāishàng空山不见人,但闻人语响。返影入深林,复照青苔上。

sòngyuánèrshǐānxīwángwéi8、送元二使安西 王维.

wèichéngcháoyǔyàqīngchénkèshèqīngqīngliǔsèxīnquànjūngèngjìnyībēijiǔ渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,xīchūyángguānwúgùrén西出阳关无故人。

jiǔyuèjiǔrìyìshāndōngxiōngdìwángwéi9、九月九日忆山东兄弟 王维.

dúzàiyìxiāngwéiyìkèměiféngjiājiébèisīqīnyáozhīxiōngdìdēnggāochù独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,biànchāzhūyúshǎoyīrén遍插茱萸少一人。

jìngyèsīlǐbái10、静夜思 李白.

chuángqiánmíngyuèguāngyíshìdìshàngshuāngjǔtóuwàngmíngyuèdītóusīgùxiāng床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

gǔlǎngyuèhánglǐbáixiǎoshíbúshíyuèhūzuòbáiyùpán11、古朗月行 李白 .小时不识月,呼作白玉盘。

yòuyíyáotáijìngfēizàiqīngyúnduānxiāénchuíliǎngzúguìshùhétuántuán又疑瑶台镜,飞在青云端。仙人垂两足,桂树何团团。báitùdǎoyàochéngwènyányǔshuícānchánchúshíyuányǐngdàmíngyèyǐcán白兔捣药成,问言与谁餐?蟾蜍蚀圆影,大明夜已残。yìxīluòjiǔwūtiāénqīngqiěānyīnjīngcǐlúnhuòqùqùbùzúguānyōuláiqírúhé羿昔落九乌,天人清且安。阴精此沦惑,去去不足观。忧来其如何,qīchuàngcuīxīngān凄怆摧心肝。

wànglúshānpùbùlǐbái12、望庐山瀑布 李白.

rìzhàoxiānglúshēngzǐyānyáokànpùbùguàqiánchuānfēiliúzhíxiàsānqiānchǐ日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,yíshìyínhéluòjiǔtiān疑是银河落九天。

zèngwānglúnlǐbái13、赠汪伦 李白.

lǐbáichéngzhōujiāngyùhánghūwénànshàngtàgēshēngtáohuātánshuǐshēnqiānchǐ李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,bùjíwānglúnsòngwǒqíng不及汪伦送我情。

zǎofābáidìchénglǐbái14、早发白帝城 李白.

zhāocíbáidìcǎiyúnjiānqiānlǐjiānglíngyīrìháiliǎngànyuánshēngtíbùzhù朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,qīngzhōuyǐguòwànchóngshān轻舟已过万重山。

wàngtiānménshānlǐbái15、望天门山 李白.

tiānménzhōngduànchǔjiāngkāibìshuǐdōngliúzhìcǐhuíliǎngànqīngshānxiāngduìchū天门中断楚江开,碧水东流至此回。两岸青山相对出,gūfānyípiàìbiānlái孤帆一片日边来。

xiāngsīwángwéi16、相思 王维.

hóngdòushēngnánguóchūnláifājǐzhīyuànjūnduōcǎixiécǐwùzuìxiāngsī红豆生南国,春来发几枝?愿君多采撷,此物最相思。 juéjùdùfǔ绝句杜甫

liǎnggèhuánglímíngcuìliǔyìxíngbáilùshàngqīngtiānchuānghánxīlǐngqiānqiūxuě两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,ménbódōngwúwànlǐchuán门泊东吴万里船。

yóuzǐyínmèngjiāo17、游子吟 孟郊.

címǔshǒuzhōngxiànyóuzǐshēnshàngyīlínxíngmìmìfengyìkǒngchíchíguī慈母手中线, 游子身上衣。临行密密缝, 意恐迟迟归。shuíyáncùncǎoxīnbàodésānchūnhuī谁言寸草心。 报得三春晖。

jiāngxuěliǔzōngyuán18、江雪 柳宗元.

qiānshānniǎofēijuéwànjìngrénzōngmiègūzhōusuōlìwēngdúdiàohánjiāngxuě千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

fùdégǔyuáncǎosòngbiébáijūyì19、赋得古原草送别 白居易

lílíyuánshàngcǎoyīsuìyīkūróngyěhuǒshāobújìnchūnfēngchuīyòushēng离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。 yuǎnfāngqīngǔdàoqíngcuìjiēhuāngchéngyòusòngwángsūnqùqīqīmǎnbiéqíng远芳侵古道,晴翠接荒城。又送王孙去,萋萋满别情。

mǐnnóngliǎngshǒu20、悯农(两首)

lǐshēnqíyī李绅.其一.

chūnzhǒngyīlìsùqiūshōuwànkēzǐsìhǎiwúxiántiánnóngfūyóuèsǐ春种一粒粟,秋收万颗子。四海无闲田,农夫犹饿死!

lǐshēnqíèr李绅.其二.

chúhérìdāngwǔhàndīhéxiàtǔshuízhīpánzhōngcānlìlìjiēxīnkǔ锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

xúnyǐnzhěbùyùjiǎdǎo21、寻隐者不遇贾岛.

sōngxiàwèntóngzǐyánshīcǎiyàoqùzhīzàicǐshānzhōngyúnshēnbúzhīchù松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。

shānxíngdùmù22、山行 杜牧.

yuǎnshànghánshānshíjìngxiébáiyúnshēngchùyǒurénjiātíngchēzuòàifēnglínwǎn远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,shuāngyèhóngyúèryuèhuā霜叶红于二月花。

qīngmíngdùmù23、清明 杜牧.

qīngmíngshíjiéyǔfēnfēnlùshangxíngrényùduànhúnjièwènjiǔjiāhéchùyǒu清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?mùtóngyáozhǐxìnghuācūn牧童遥指杏花村。

yuáìwángānshí24、元日 王安石.

bàozhúshēngzhōngyīsuìchúchūnfēngsòngnuǎùtúsūqiānménwànhùtóngtóngrì爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,zǒngbǎxīntáohuànjiùfú总把新桃换旧符。

bóchuánguāzhōuwángānshí25、泊船瓜洲 王安石.

jīngkǒuguāzhōuyīshuǐjiānzhōngshānzhīgéshùzhòngshān京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

chūnfēngyòulǜjiāngnánànmíngyuèhéshízhàowǒhái春风又绿江南岸,明月何时照我还?

xiàrìjuéjùlǐqīngzhào26、夏日绝句 李清照.

shēngdāngzuòrénjiésǐyìwéiguǐxióngzhìjīnsīxiàngyǔbùkěnguòjiāngdōng生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。

xiǎochíyángwànlǐ27、小池 杨万里.

quányǎnwúshēngxīxìliúshùyīnzhàoshuǐàijīngróuxiǎohécáilòujiānjiānjiǎo泉眼无声惜细流,树阴照水爱睛柔。小荷才露尖尖角,zǎoyǒuqīngtínglìshàngtóu早有蜻蜓立上头。

jiāngshàngyúzhěfànzhòngyān28、江上渔者范仲淹

jiāngshàngwǎngláiréndànàilúyúměijūnkànyīyèzhōuchūmòfēngbōlǐ江上往来人,但爱鲈鱼美。 君看一叶舟,出没风波里。

huíxiāngǒushūhèzhīzhāng29、回乡偶书 贺知章.

shǎoxiǎolíjiālǎodàhuíxiāngyīnwúgǎibìnmáoshuāiértóngxiāngjiànbúxiāngshí少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,xiàowènkècónghéchùlái笑问客从何处来。

méihuāwángānshí30、梅花 王安石.

qiángjiǎoshùzhīméilínghándúzìkāiyáozhībúshìxuěwéiyǒuànxiānglái墙角数枝梅,凌寒独自开。遥知不是雪,为有暗香来。

jiāngpàndúbùxúnhuādùfǔ31、江畔独步寻花 杜甫.

huángsìniángjiahuāmǎnqīqiānduǒwànduǒyāzhīdīliúliánxìdiéshíshíwǔ黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。留连戏蝶时时舞,zìzàijiāoyīngqiàqiàtí自在娇莺恰恰啼。

jiāngnánhànyuèfǔ32江南 汉乐府

jiāngnánkěcǎiliánliányèhétiántiányúxìliányèjiānyúxìliányèdōngyúxìliányèxī江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,yúxìliányènányúxìliányèběi鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

fúrónglóusòngxīnjiànwángchānglíng33芙蓉楼送辛渐 王昌龄

篇二:古诗80首带拼音

01 《咏鹅》 (作者:骆宾王)

é é é 鹅 , 鹅 , 鹅 ,

qūxi曲

báim白

hōng zh红

àng xi项áo f毛ǎngb掌

àng ti向 úl浮 ō q拨 1 / 80

ān 天 ǜ shu绿 īng b清 ɡē 歌 。ǐ 水 ,ō 波 。

chìlè 02 《敕 勒歌》

(北朝民歌)

chì lèchuān yīn shānxià 敕 勒川 , 阴山下 。 tiāns 天 tiānc 天 fēngchu风

ì qiónglú lǒngɡàis似 穹 庐 , 笼 盖 āngcāng yě máng m苍 苍 , 野茫 ī cǎodīxiànniú吹 草 低 见 牛 2 / 80

ì yě 四 野 。áng 茫 , áng 羊 。 y

03 《春晓》 孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春 眠 不觉 晓 , chù chù wén tí niǎo 处 处 yèlái f夜来 huā luòzh花 落

闻 ēng y风 ī du知 啼 ǔ sh雨ō sh多 3 / 80

鸟 。 ēng 声 , ǎo 少 。

04 《回乡偶书》

贺知章

shàoxiǎo lí jiā lǎo dàhuí 少小 离 家老大 回 , xiāng yīn wúɡǎibìn máo cuī 乡音értóngxi儿童xiàowènk笑 问

无 āngji相 è c客 改 鬓ànbù xi见 不óng hé ch从何 4 / 80

毛āngsh相 ù l处 衰 。 í 识 ,ái 来 。

05 《静夜思》

李白

chuángqián míng yuè guāng 床 前 明 月光 , yíshìdì shàng shuāng 疑 jǔt举dīt低

是 óu w头 óu s头 地 àng m望 ī 思 5 / 80

上 íngyu明ɡù xi故 霜 。 è 月 , āng 乡 。

篇三:2016 人教新课标-小学生必背古诗75首(拼音版)

1.江南/汉乐府 2.长歌行/汉乐府 3.敕勒歌/北朝民歌 4.咏鹅/〔唐〕骆宾王 5.风 /〔唐〕李 峤 6.咏柳/〔唐〕贺知章 7.回乡偶书/〔唐〕贺知章

8.凉州词(黄河远上白云间)/〔唐〕王之涣 9.登鹳雀楼/〔唐〕王之涣 10.春晓/〔唐〕孟浩然

11.凉州词(葡萄美酒夜光杯) /〔唐〕王 翰12.出塞/〔唐〕王昌龄

13.芙蓉楼送辛渐/〔唐〕王昌龄 14.鹿柴/〔唐〕王 维

15.送元二使安西/〔唐〕王 维 16.九月九日忆山东兄弟/〔唐〕王 维 17.静夜思/〔唐〕李 白 18.古朗月行/〔唐〕李 白 19.望庐山瀑布/〔唐〕李 白 20.赠汪伦/〔唐〕李 白

21.黄鹤楼送孟浩然之广陵/〔唐〕李 白 22.早发白帝城/〔唐〕李 白 23.望天门山/〔唐〕李 白 24.别董大/〔唐〕高 适

25.绝句(两个黄鹂鸣翠柳)/〔唐〕杜 甫 26.春夜喜雨/〔唐〕杜 甫 27.绝句(迟日江山丽)/〔唐〕杜 甫

28.江畔独步寻花(黄师塔前江水东)/〔唐〕杜 甫29.枫桥夜泊/〔唐〕张 继 30.滁州西涧/〔唐〕韦应物 31.游子吟/〔唐〕孟 郊

32.早春呈水部张十八员外/〔唐〕韩 愈 33.渔歌子/〔唐〕张志和 34.塞下曲/〔唐〕卢 纶 35.望洞庭/〔唐〕刘禹锡 36.浪淘沙/〔唐〕刘禹锡 37.赋得古原草送别/〔唐〕白居易 38.池上/〔唐〕白居易 39.忆江南/〔唐〕白居易 40.小儿垂钓/〔唐〕胡令能

41.悯农(锄禾日当午)/〔唐〕李 绅 42.悯农(春种一粒粟)/〔唐〕李 绅 43.江雪/〔唐〕柳宗元 44.寻隐者不遇/〔唐〕贾 岛 45.山行/〔唐〕杜 牧 46.清明/〔唐〕杜 牧 47.江南春/〔唐〕杜 牧 48.蜂/〔唐〕罗 隐 49.江上渔者/〔宋〕范仲淹 50.元日/〔宋〕王安石 51.泊船瓜洲/〔宋〕王安石 52.书湖阴先生壁/〔宋〕王安石

53.六月二十七日望湖楼醉书/〔宋〕苏 轼 54.饮湖上初晴后雨/〔宋〕苏 轼 55.惠崇春江晓景/〔宋〕苏 轼 56.题西林壁/〔宋〕苏 轼 57.夏日绝句/〔宋〕李清照 58.三衢道中/〔宋〕曾 几 59.示儿/〔宋〕陆 游

60.秋夜将晓出篱门迎凉有感/〔宋〕陆 游

61.四时田园杂兴(昼出耘田夜绩麻)/〔宋〕范成大 62.四时田园杂兴(梅子金黄杏子肥)/〔宋〕范成大 63.小池/〔宋〕杨万里

64.晓出净慈寺送林子方/〔宋〕杨万里 65.春日/〔宋〕朱 熹

66.观书有感(半亩方塘一鉴开)/〔宋〕朱 熹 67.题临安邸/〔宋〕林 升 68.游园不值/〔宋〕叶绍翁 69.乡村四月/〔宋〕翁 卷 70.墨梅/〔元〕王 冕 71.石灰吟/〔明〕于 谦 72.竹石/〔清〕郑 燮 73.所见/〔清〕袁 枚 74.村居/〔清〕高 鼎

75.己亥杂诗(九州生气恃风雷)/〔清〕龚自珍 76.乐游原/〔唐〕李 商 隐

1.jiāng nán

江南 (hàn yuè fǔ

汉乐府)

jiāng nán kě cǎi lián

江南可采莲, lián yè hé tián tián

莲叶何田田!

yú xì lián yè jiān

鱼戏莲叶间。

yú xì lián yè dōng

鱼戏莲叶东,

yú xì lián yè xī

鱼戏莲叶西,

yú xì lián yè nán

鱼戏莲叶南,

y鱼ú x戏ì liá莲n y叶è b北ěi

chánggē

2.长歌行(hàn yuè fǔ

汉乐府)

qīngqīngyuánzhōngkuí 青 青 园 中 葵, zhāolùdàirìxī

朝露待日晞。 yángchūnbùdézé 阳 春 布 德泽, wànwùshēngguānghuī 万物 生光辉。 chángkǒngquījiézhì, 常 恐 秋 节 至, kūnhuánghuāyècuī 焜黄 华叶 衰。 bǎichuāndōngdàohǎi, 百 川 东 到 海, héshífùxīguī

何时复西归? shàozhuàngbùnǔlì, 少 壮 不 努 力, lǎodàtúshāngbēi 老大徒伤 悲。

3.chì lè gē

敕勒歌 (běi cháo mín gē

北朝民歌)

chì lè chuān

敕勒川,yīn shān xià

阴山下,

tiān shì qióng lú

天似穹庐,lóng gài sì yě

笼盖四野。tiān cāng cāng

苍,yě máng máng

茫茫,fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

风吹草低见牛羊。

4.yǒng咏 鹅é

táng

(唐)luó骆

bīn宾

wáng

é鹅 é鹅

鹅é

qǔ曲 xiàng项

xiàng向

tiān天 歌gē

。 bái白 máo毛 fú浮 lǜ绿 shuǐ水

hóng红 zhǎng掌 bō拨

qīng清 bō

波。

5.fēng

风 táng

(唐)lǐ李 qiáo

jiě解 luò落 sān三 qiū秋 yè叶

néng能

kāi开 èr二 yuè月 huā

花。

guò过 jiāng江

qiān千

chǐ尺 làng

浪,

rù入 zhú竹 wàn万 gān竿 xié

斜。

6.yǒng咏 柳liǔ

táng

(唐)hè贺

zhī知 zhāng

章 bì碧

yù 玉

zhuāng妆

chéng成

yī 树

shù 高gāo

,wàn万 tiáo条 垂chuí下 xià绿 lǜ 丝sī 绦tāo

。 bú不 zhī知 xì细 yè叶 shuí谁 c裁ái 出chū

? èr二

yuè月

chūn春

fēng风

sì jiǎn剪 刀dāo

huíxiāngǒushū

7.回乡偶书 táng

(唐)hè贺

zhī知 zhāng

章 shào xiǎolíjiālǎodà huí

少 小 离 家 老 大 回 , xiāng yīnwú gǎi bìnmáo cuī

乡音 无 改 鬓 毛 衰 。 ér tóng xiāngjiàn bù xiāngshí 儿童 相 见 不 相 识 , xiào wènkè cóng héchù lái

笑问 客 从 何 处 来 。

8.liáng凉

州zhōu词 cí

táng

(唐)(wáng王 zhī之

huàn

涣)

hé河

yuǎn远

shàng上 bái白

yún云 jiān

间, yí一 piàn片 gū孤 chéng城 wàn万 rèn仞

shān

山。

qiāng羌 dí笛 hé何 xū须 yuàn怨 yáng杨 liǔ

柳,

chūn春 fēng风 bù不 dù度 yù玉

mén门

guān

关。

9.dēng登

guàn鹳 què雀 lóu楼

táng

(唐)(

wáng王 zhī之 huàn

涣)

bái白 rì日 yī依 shān山 jìn

尽,

huáng黄

hé河 rù入 hǎi海 liú

流。

yù欲 qióng穷

qiān千 lǐ里 mù

目,

gèng更 shàng上 yì一

céng层

lóu

楼。

10.chūn春 xiǎo

táng

(唐)(mèng孟

hào浩 rán

然) chūn春

mián眠 bù不

jué觉 xiǎo

晓,

chù 处chù 处wén 闻tí 啼niǎo

鸟。

yè 夜lái 来fēng 风yǔ 雨shēng

声, huā 花luò 落zhī 知duō 多shǎo

少。

huáng


惠崇春江晓景拼音版
由:免费论文网互联网用户整理提供,链接地址:
http://m.csmayi.cn/meiwen/9750.html
转载请保留,谢谢!
相关阅读
最近更新
推荐专题