免费论文网 首页

惠崇春江晓景拼音

时间:2018-11-09 10:42 来源:免费论文网

篇一:75首带拼音的古诗

jiāng nánhàn yua fǔ1.江南(汉乐府) ................................. 3 chì la gēběi cháo mín gē

2.敕勒歌(北朝民歌) ..................... 3 yǒng ?lu? bīn wáng3.咏鹅(骆宾王) .......................... 3 fēnglǐ qiáo

4.风(李峤) ................................................ 3 yǒng liǔha zhī zhāng5.咏柳(贺知章) ....................... 3 liáng zhōu cíwáng zhī huàn6.凉州词(王之涣) ........ 3 huáng h? yuǎn shàng bái yún jiān黄河远上白云间, 3 dēng guàn qua l?u wáng zhī huàn7.登鹳雀楼(王之涣)

.......................................................................................... 3

chūn xiǎomang hào rán8.春晓(孟浩然) ..................... 3 liáng zhōu cíwáng hàn9.凉州词(王翰) ............................ 4

chū sàiwáng chāng líng10.出塞(王昌龄) ........................ 4

fú r?ng l?u s?ng xīn jiànwáng chāng 11.芙蓉楼送辛渐(王昌líng龄) ............................................................................. 4 lù cháiwáng w?i12.鹿柴(王维) ........................................ 4

s?ng yuán ar shǐ ān xīwáng w?i13.送元二使安西(王维) ...... 4

jiǔ yua jiǔ rì yì shān dōng xiōng dì14.九月九日忆山东兄弟wáng w?i

(王维)................................................................ 4

jìng ya sīlǐ bái

15.静夜思(李白) ..................................... 4

gǔ lǎng yua hánglǐ bái

16.古朗月行(李白) ........................ 5

wàng lú shān pù bùlǐ bái

17.望庐山瀑布(李白) ................... 5

zang wāng lúnlǐ bái18.赠汪伦(李白) ............................... 5

huáng ha l?u s?ng

19.黄鹤楼送 ........................................... 5 mang hào rán zhī guǎng línglǐ bái孟浩然之广陵(李白) ...... 5 zǎo fā bái dì ch?nglǐbái

20.早发白帝城(李白) ................... 5

wàng tiān m?n shānlǐ bái21.望天门山(李白) ................... 5

bi? dǒng dà gāo shì

22.别董大(高适) .............................. 5

ju? jùdù fǔ

23.绝句(杜甫) ................................................ 5

chūn ya xǐ yǔdù fǔ

24.春夜喜雨(杜甫) ................................ 6

ju? jùdù fǔ

25.绝句(杜甫) ................................................ 6

jiāng pàn dú bù xún huādù fǔ26.江畔独步寻花(杜甫) .......... 6

y?u zǐ yínmang jiāo

27.游子吟(孟郊) .............................. 6

jiāng xuěliǔ zōng yuán

28.江雪(柳宗元) ....................... 6

xún yǐn zhě bù yùjiǎ dǎo

29.寻隐者不遇(贾岛) ................... 6

fēng qiáo ya b?zhāng jì30.枫桥夜泊(张继) ..................... 7

yú gē zǐzhāng zhì h?31.渔歌子(张志和) ............................ 7

sāi xià qǔlú lún

32.塞下曲(卢纶) ..................................... 7

wàng d?ng tíngliú yǔ xī33.望洞庭(刘禹锡) ..................... 7

làng táo shāliú yǔ xī34.浪淘沙(刘禹锡) .......................... 7

fù d? gǔ yuán cǎo s?ng bi?bái jū yì35.赋得古原草送别(白居易)

......................................................................................... 7

chí shàngbái jū yì

36.池上(白居易) ................................ 7

yì jiāng nánbái jū yì37.忆江南(白居易) .......................... 8

mǐn n?nglǐ shēn

38.悯农(李绅) ....................................... 8

shān xíngdù mù

40.山行(杜牧) .......................................... 8

qīng míngdù mù

41.清明(杜牧) .......................................... 8

jiāng nán chūndù mù42.江南春(杜牧) ............................... 8

la you yuánlǐ shāng yǐn

43.乐游原(李商隐) ..................... 8

fēnglu? yǐn

44.蜂(罗隐) ................................................. 8

xiǎo ?r chuí diàohú lìng n?ng

45.小儿垂钓(胡令能) ........ 9

jiāng shàng yú zhěfàn zh?ng yān46.江上渔者(范仲淹) ... 9

yuán rìwáng ān shí

47.元日(王安石) ................................. 9

b? chuán guā zhōuwáng ān shí48.泊船瓜洲(王安石) .......... 9

shū hú yīn xiān shēng bìwáng ān shí49.书湖阴先生壁(王安石)

.......................................................................................... 9

liù yua ar shí qī rì

50.六月二十七日 .................................... 9 wàng hú l?u zuì shūsū shì

望湖楼醉书(苏轼) ......................... 9 yǐn hú shàng chū qíng h?u yǔsū shì51.饮湖上初晴后雨(苏轼)

.......................................................................................... 9

huì ch?ng chūn jiāng xiǎo jǐngsū shì52.惠崇春江晓景(苏轼)

.......................................................................................... 9

tí xī lín bìsū shì

53.题西林壁(苏轼) ............................... 10

xià rì ju? jùlǐ qīng zhào 54.夏日绝句(李清照) ............. 10

shì ?rlù you

55.示儿(陆游) ............................................ 10

qiū ya jiāng xiǎo chū lù you56.秋夜将晓出(陆游) ........ 10

sì shí tián yuán zá xìngfàn ch?ng dà57.四时田园杂兴(范成大)

....................................................................................... 10

sì shí tián yuán zá xìngfàn ch?ng dà

58.四时田园杂兴(范成大)

....................................................................................... 10

xiǎo chíyáng wàn lǐ

59.小池(杨万里) ............................ 10

xiǎo chū jìng cí sì s?ng

60.晓出净慈寺送 ......................... 10

chūn rìzhū xī

61.春日(朱熹) .......................................... 11

tí lín ān dǐlín shēng62.题临安邸(林升) ........................ 11

y?u yuán bù zhíya shào wēng

63.游园不值(叶绍翁) .......... 11

xiāng cūn sì yuawēng juǎn64.乡村四月(翁卷)............... 11

cūn jūgāo dǐng

65.村居(高鼎)........................................ 11

m? m?iwáng miǎn

66.墨梅(王冕) ..................................... 11

shí huī yínyú qiān

67.石灰吟(于谦) .............................. 11

zhú shízhang xia

68.竹石(郑燮) ................................... 11

suǒ jiànyuán m?i

69.所见(袁枚) ................................... 12

jǐ hài zá shīgōng zì zhēn

70.己亥杂诗(龚自珍)............... 12

jiāng nánhàn yua fǔ1.江南(汉乐府)

jiāng nán kě cǎi lián江南可采莲, lián ya h? tián tián莲叶何田田! yú xì lián ya jiān鱼戏莲叶间: yú xì lián ya dōng鱼戏莲叶东, yú xì lián ya xī鱼戏莲叶西, yú xì lián ya nán

鱼戏莲叶南, yú xì lián ya běi鱼戏莲叶北。

chì la gēběi cháo mín gē2.敕勒歌(北朝民歌)chì la chuānyīn shān xià

敕勒川,阴山下, tiān shì qi?ng lúl?ng gài sì yě

天似穹庐,笼盖四野。 tiān cāng cāngyě máng máng

天苍苍,野茫茫, fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng风吹草低见牛羊。

yǒng ?lu? bīn wáng3.咏鹅(骆宾王)? ? ?

鹅鹅鹅,

qǔ xiàng xiàng tiān gē曲项向天歌。 bái máo fú lǜ shuǐ 白毛浮绿水, h?ng zhǎng bō qīng bō红掌拨清波。

fēnglǐ qiáo

4.风(李峤)

jiě lu? sān qiū ya 解落三秋叶, n?ng kāi ar yua huā能开二月花。 gu? jiāng qiān chǐ làng过江千尺浪, rù zhú wàn gān xi?入竹万竿斜。

yǒng liǔha zhī zhāng

5.咏柳(贺知章)

bì yù zhuāng ch?ng yī shù gāo碧玉妆成一树高, wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

万条垂下绿丝绦。 bú zhī xì ya shuí cái chū不知细叶谁裁出? ar yua chūn fēng sì jiǎn dāo二月春风似剪刀。 liáng zhōu cíwáng zhī huàn6.凉州词(王之涣) huáng h? yuǎn shàng bái yún jiān黄河远上白云间, yí piàn gū ch?ng wàn ran shān一片孤城万仞山。 qiāng dí h? xū yuàn yáng liǔ羌笛何须怨杨柳, chūn fēng bù dù yù m?n guān春风不度玉门关。 dēng guàn qua l?u wáng zhī huàn7.登鹳雀楼(王之涣)bái rì yī shān jìn白日依山尽, huáng h? rù hǎi liú黄河入海流。 yù qi?ng qiān lǐ mù欲穷千里目, gang shàng yì c?ng l?u更上一层楼。

chūn xiǎomang hào rán

8.春晓(孟浩然)

chūn mián bù ju? xiǎo春眠不觉晓, chù chù w?n tí niǎo处处闻啼鸟。 ya lái fēng yǔ shēng夜来风雨声, huā lu? zhī duō shǎo花落知多少。

liáng zhōu cíwáng hàn9.凉州词(王翰)

pú táo měi jiǔ ya guāng bēi

葡萄美酒夜光杯, yù yǐn pí pá mǎ shàng cuī

欲饮琵琶马上催。 zuì w? shā chǎng jūn m? xiào醉卧沙场君莫笑, gǔ lái zhēng zhàn jǐ r?n huí古来征战几人回?

chū sàiwáng chāng líng

10.出塞(王昌龄)qín shí míng yua hàn shí guān秦时明月汉时关, wàn lǐ cháng zhēng r?n wai hái万里长征人未还。 dàn shǐ l?ng ch?ng fēi jiāng zài但使龙城飞将在, bú jiāo hú mǎ dù yīn shān不教胡马度阴山。

fú r?ng l?u s?ng xīn jiàn11.芙蓉楼送辛渐

wáng chāng líng(王昌龄)

hán yǔ lián jiāng ya rù wú

寒雨连江夜入吴, píng míng s?ng ka chǔ shān gū平明送客楚山孤。 lu? yáng qīn yǒu rú xiāng wan洛阳亲友如相问, yí piàn bīng xīn zài yù hú一片冰心在玉壶。

lù cháiwáng w?i

12.鹿柴(王维)

kōng shān bú jiàn r?n空山不见人, dàn w?n r?n yǔ xiǎng

但闻人语响。 fǎn jǐng rù shēn lín

返景入深林, fù zhào qīng tāi shàng复照青苔上。

s?ng yuán ar shǐ ān xīwáng w?i13.送元二使安西(王维) wai ch?ng cháo yǔ yà qīng ch?n渭城朝雨浥轻尘, ka sha qīng qīng liǔ sa xīn客舍青青柳色新。 quàn jūn gang jìn yī bēi jiǔ劝君更尽一杯酒, xī chū yáng guān wú gù r?n西出阳关无故人。

jiǔ yua jiǔ rì yì shān dōng xiōng dì14.九月九日忆山东兄弟

wáng w?i(王维) dú zài yì xiāng w?i yì ka独在异乡为异客, měi f?ng jiā ji? bai sī qīn每逢佳节倍思亲。 yáo zhī xiōng dì dēng gāo chù遥知兄弟登高处, biàn chā zhū yú shǎo yī r?n遍插茱萸少一人。

jìng ya sīlǐ bái15.静夜思(李白)

chuáng qián míng yua guāng床前明月光, yí shì dì shàng shuāng疑是地上霜。 jǔ t?u wàng míng yua举头望明月,

dī t?u sī gù xiāng低头思故乡。

gǔ lǎng yua hánglǐ bái16.古朗月行(李白)

xiǎo shí bú shí yua小时不识月, hū zu? bái yù pán呼作白玉盘。 y?u yí yáo tái jìng又疑瑶台镜, fēi zài qīng yún duān飞在青云端。

wàng lú shān pù bùlǐ bái17.望庐山瀑布(李白) rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān日照香炉生紫烟, yáo kàn pù bù guà qián chuān遥看瀑布挂前川。 fēi liú zhí xià sān qiān chǐ

飞流直下三千尺, yí shì yín h? lu? jiǔ tiān疑是银河落九天。

zang wāng lúnlǐ bái18.赠汪伦(李白)

lǐ bái ch?ng zhōu jiāng yù háng

李白乘舟将欲行, hū w?n àn shàng tà gē shēng

忽闻岸上踏歌声。 táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ桃花潭水深千尺, bù jí wāng lún s?ng wǒ qíng不及汪伦送我情。

huáng ha l?u s?ng19.黄鹤楼送

mang hào rán zhī guǎng línglǐ bái孟浩然之广陵(李白)gù r?n xī cí huáng ha l?u故人西辞黄鹤楼,

yān huā sān yua xià yáng zhōu烟花三月下扬州。 gū fān yuǎn yǐng bì kōng jìn孤帆远影碧空尽, w?i jiàn cháng jiāng tiān jì liú唯见长江天际流。

zǎo fā bái dì ch?nglǐbái

20.早发白帝城(李白) zhāo cí bái dì cǎi yún jiān朝辞白帝彩云间, qiān lǐ jiāng líng yī rì hái千里江陵一日还。 liǎng àn yuán shēng tí bù zhù两岸猿声啼不住, qīng zhōu yǐ gu? wàn ch?ng shān轻舟已过万重山。

wàng tiān m?n shānlǐ bái

21.望天门山(李白) tiān m?n zhōng duàn chǔ jiāng kāi天门中断楚江开, bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí碧水东流至此回。 liǎng àn qīng shān xiāng duì chū两岸青山相对出, gū fān yí piàn rì biān lái孤帆一片日边来。

bi? dǒng dà gāo shì22.别董大(高适)

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn千里黄云白日曛, běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn北风吹雁雪纷纷。 m? ch?u qián lù wú zhī jǐ莫愁前路无知己, tiān xià sh?i r?n bú shí jūn天下谁人不识君?

ju? jùdù fǔ23.绝句(杜甫)

liǎng ga huáng lí míng cuì liǔ两个黄鹂鸣翠柳,

篇二:惠崇春江晓景----教案

王庄三小郭 亚 《惠崇春江晓景》

《惠崇春江晓景》

教学目标:

1.

2.

3. 运用多种识字方式,让学生自主学习生字词语。 通过朗读诗歌让学生感受和想象诗歌所描绘的画面。 通过小组学习的方式,让学生理解诗歌内容,体会诗人表达的思想感情。

教学重难点:

想象诗歌所描绘的画面;体会诗人所表达的思想感情。

教学过程:

一、设疑自探。

(一)谈话导入,揭示课题

1. 谈话:同学们喜欢春天吗?你们眼中的春天是什么样的呢?

2. 今天我们一起来学习一首描写春天的古诗《惠崇春江晓景》。(板书课题,齐读课题)

3. 简介惠崇。惠崇是北宋有名的和尚,著名的画家,善于画鹅、鸭等小动物。

4. 简介诗人苏轼:

苏轼:字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山县)人。他在诗、词、散文的创作上都有很高造诣。《惠崇春江晓景》这首诗就是他为好友惠崇的这幅画题写的。

(二)根据课题,提出问题。

看到这个课题,你有什么疑问?

预设: 1、这首诗描绘了什么样的画面?

2、这首诗表达了诗人的什么思想感情?

(三)提示引路,学生自探。

(1)借助拼音,自学本课的生字。

(3)借助注释、联系诗句、观看插图理解诗句意思,并说一说每一句诗的意思。

(4)品读诗句,你看到了什么景象?表达了诗人的什么样的思想感情?

二、解疑合探。

1、检查生字学习情况。(指名读,纠错,开火车读。)

2、朗读古诗。(指名读、齐读)

3、诗人从哪些景物感受到春天就要来了?

(1)这首诗描写( )季.

(2)这首诗描写的景物有( )、 ( )、()、( )、( )( )。

(3)认识蒌蒿、芦芽、河豚。

蒌蒿:长在洼地的一种野草。

芦芽:芦苇的嫩芽。

河豚:味道鲜美但肝脏等部位有剧毒的鱼。在近海,每年春天逆江而上,在淡水中产卵。

4、想象诗的意境,用自己的话说一说。

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。(竹林外几枝桃花初放,鸭子最先察觉到春天江水的回暖。)

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。(河滩上蒌蒿满地,芦笋开始抽芽,这正是河豚将要逆流而上的时候。)

注意:诗的最后一句是画面上的景物吗?

(明确:不是,这是作者通过观察岸上、水面之物引发的联想,它在告诉人们:桃花开放、春江水暖、蒌蒿满地、芦苇冒尖,也就是河豚上游产卵繁殖的季节。是作者依据画面景物展开的想象。)

5、读了这首诗,你从中感受到了什么?

(作者抓住了画面上几枝桃花、嬉戏的鸭子、满地的蒌蒿、短短的芦芽,向我们展示了一幅活生生的江南水乡春景图。字里行间流露出诗人对春天的喜爱和赞美之情。)

6、指导感情朗读,背诵古诗。

1.对照画面朗读。

2.背诵古诗,想象画面。

三、质疑再探。

课前提出的问题,大家都解决了吗?

又产生了新问题了吗?提出来,大家共同解决。

四、拓展运用

(一)我当小老师。

根据本节课所学知识,设计一道题考考你的同桌。

(二)师荐题。

1、默写本首诗。

2、读了这首诗,你从中感受到了什么?

(三)课堂总结。

1、学生谈收获。

2、学科班长总结课堂活动情况。

板书设计:

惠崇春江晓景

宋-苏轼

竹林、桃花--------盛开

鸭群-----------------江中戏水

蒌蒿-----------------满地

河豚-----------------逆流而上(想象)

篇三:小学生必背古诗75首(注音版)

目录

1 江南(江南可采莲) 2 长歌行(青青园中葵) 3 敕勒歌(敕勒川) 4 咏鹅(鹅鹅鹅) 5 风(解落三秋叶) 6 咏柳(碧玉妆成一树高) 7 回乡偶书(少小离家老大回) 8 凉州词(黄河远上白云间) 9 登鹳雀楼(白日依山尽) 10 春晓(春眠不觉晓) 11 凉州词(葡萄美酒夜光杯) 12 出塞(秦时明月汉时关)

13 芙蓉楼送辛渐(寒雨连江夜入吴) 14 鹿柴(空山不见人)

15 送元二使安西(渭城朝雨浥轻尘) 16 九月九日忆山东兄弟(独在异乡为异客) 17 静夜思(床前明月光) 18 古朗月行(小时不识月) 19 望庐山瀑布(日照香炉生紫烟) 20 赠汪伦(李白乘舟将欲行)

21 黄鹤楼送孟浩然之广陵(故人西辞黄鹤楼)22 早发白帝城(朝辞白帝彩云间) 23 望天门山(天门中断楚江开) 24 别董大(千里黄云白日曛) 25 绝句(两个黄鹂鸣翠柳) 26 春夜喜雨(好雨知时节) 27 绝句(迟日江山丽)

28 江畔独步寻花(黄师塔前江水东) 29 枫桥夜泊(月落乌啼霜满天)

汉乐府 汉乐府 北朝民歌 骆宾王 李峤 贺知章 贺知章 王之涣 王之涣 孟浩然 王翰 王昌龄 王昌龄 王维 王维 王维 李白 李白 李白 李白 李白 李白 李白 高适 杜甫 杜甫 杜甫 杜甫 张继

30 滁州西涧(独怜幽草涧边生) 31 游子吟(慈母手中线)

32 早春呈水部张十八员外(天街小雨润如酥) 33 渔歌子(西塞山前白鹭飞) 34 塞下曲(月黑雁飞高) 35 望洞庭(湖光秋月两相和) 36 浪淘沙(九曲黄河万里沙) 37 赋得古原草送别(离离原上草) 38 池上(小娃撑小艇) 39 忆江南(江南好)

40 小儿垂钓(蓬头稚子学垂纶) 41 悯农(锄禾日当午) 42 悯农(春种一粒粟) 43 江雪(千山鸟飞绝) 44 寻隐者不遇(松下问童子) 45 山行(远上寒山石径斜) 46 清明(清明时节雨纷纷) 47 江南春(千里莺啼绿映红) 48 蜂(不论平地与山尖) 49 江上渔者(江上往来人) 51 元日(爆竹声中一岁除) 51 泊船瓜洲(京口瓜洲一水间) 52 书湖阴先生壁(茅檐长扫净无苔)

53 六月二十七日望湖楼醉书(黑云翻墨未遮山)54 饮湖上初晴后雨(水光潋滟晴方好) 55 惠崇春江晓景(竹外桃花三两枝) 56 题西林壁(横看成岭侧成峰) 57 夏日绝句(生当作人杰) 58 三衢道中(梅子黄时日日晴)59 示儿(死去元知万事空)

60 秋夜将晓出篱门迎凉有感(三万里河东入海)韦应物 孟郊 韩愈 张志和 卢纶 刘禹锡 刘禹锡 白居易 白居易 白居易 胡令能 李绅 李绅 柳宗元 贾岛 杜牧 杜牧 杜牧 罗隐 范仲淹 王安石 王安石 王安石 苏轼 苏轼 苏轼 苏轼 李清照 曾几 陆游 陆游

61 四时田园杂兴(昼出耘田夜绩麻) 62 四时田园杂兴(梅子金黄杏子肥) 63 小池(泉眼无声惜细流)

64 晓出净慈寺送林子方(毕竟西湖六月中) 65 春日(胜日寻芳泗水滨) 66 观书有感(半亩方塘一鉴开) 67 题临安邸(山外青山楼外楼) 68 游园不值(应怜屐齿印苍苔) 69 乡村四月(绿遍山原白满川) 70 墨梅(我家洗砚池头树) 71 石灰吟(千锤万凿出深山) 72 竹石(咬定青山不放松) 73 所见(牧童骑黄牛) 74 村居(草长莺飞二月天) 75 己亥杂诗(九州生气恃风雷)

范成大 范成大 杨万里 杨万里 朱熹 朱熹 林升 叶绍翁 翁卷 王冕 于谦 郑燮 袁枚 高鼎 龚自珍

1. jiāng nánhàn yua fǔ

江 南汉 乐 府

jiāng nán kě cǎi lián lián ya h? tián tián 江南可 采 莲,莲 叶 何 田田。 yú xì lián ya jiān 鱼 戏 莲叶 间。

yú xì lián ya dōng yú xì lián ya xī 鱼 戏 莲 叶 东, 鱼 戏 莲叶 西。yú xì lián ya nán yú xì lián ya běi 鱼 戏 莲 叶 南, 鱼 戏 莲 叶 北。

2.cháng gē xíng hàn yua fǔ

长 歌 行汉 乐 府

qīng qīng yuán zhōng kuí zhāo lù dài rì xī青青园中 葵,朝露 待 日 晞。 yáng chūn bù d? z?wàn wù shēng guāng huī 阳春布 德 泽, 万 物 生 光辉。 cháng kǒng qiū ji? zhì kūn huáng huá ya shuāi 常 恐秋 节 至,焜 黄 华 叶 衰。 bǎi chuān dōng dào hǎi h? shí fù xī guī百 川 东到 海,何 时 复 西 归? shào zhuàng bù nǔ lì lǎo dà tú shāng bēi 少壮 不 努 力,老 大 徒 伤悲。

3. chì la gē běi cháo mín gē 敕 勒 歌 北 朝民 歌

chì la chuān yīn shān xià敕 勒 川, 阴山下。 tiān sì qi?ng lúlǒng gài sì yě 天似 穹庐, 笼 盖 四 野。 tiān cāng cāngyě máng máng天苍苍,野 茫 茫,fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风吹草 低 见牛羊。

4.yǒng ?lu? bīn wáng 咏 鹅 骆 宾 王

? ?? 鹅,鹅,鹅,

qū xiàng xiàng tiān gē 曲 项向 天歌。 bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水, h?ng zhǎng bō qīng bō 红掌 拨 清波。

5. Fēng lǐ qiáo 风 李 峤

jiě lu? sān qiū ya 解 落 三 秋 叶, n?ng kāi ar yua huā 能开 二 月花。 gu? jiāng qiān chǐ làng 过江千尺浪, rù zhú wàn gān xi? 入 竹 万 竿 斜。

6. yǒng liǔ ha zhī zhāng

咏 柳 贺 知 章

bì yù zhuāng ch?ng yī shù gāo 碧 玉 妆 成 一 树 高, wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 万 条垂下 绿 丝 绦。 bù zhī xì ya shuí cái chū 不 知 细 叶 谁裁出, ar yua chūn fēng sì jiǎn dāo 二 月春风 似 剪 刀。


惠崇春江晓景拼音
由:免费论文网互联网用户整理提供,链接地址:
http://m.csmayi.cn/meiwen/9745.html
转载请保留,谢谢!
相关阅读
最近更新
推荐专题